Formularze PIT


L.p. Opis formularza Formularz
1 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1(9)
2 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1R(9)
3 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3(6)
4 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3R(6)
5 Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R(15)
6 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R(3)
7 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6(9)
8 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6L(9)
9 Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR(2)
10 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C(5)
11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11(19)
12 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy PIT-11K(19)
13 Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej PIT-14(6)
13 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16(10)
15 Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16Z(10)
16 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A(6)
17 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-19A(5)
18 Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-23(6)
19 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok PIT-28(16)
20 Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika PIT-40(17)

Pełna informacja na stronach ministerstwa